Diputació de Barcelona

Assistència a la Gestió Econòmica Local

Benvingut/da,

Dades de Contacte

Servei de Suport de la XTP

suportxt@diba.cat
Telèfon: 93 472 55 00
De dilluns a dissabte de 8 a 20h

NOVETATS


 • InformacióDotació addicional de recursos 2023 amb motiu dels saldos negatius de la liquidació definitiva de la PIE 2020
  • En compliment de la Disposició Addicional vuitanta-dosena de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2023, la Secretaria General de Finançament Autonòmica i Local ha dictat resolució en relació a la dotació addicional de recursos per incrementar el Finançament de les Entitats Locals amb motiu dels saldos globals negatius de la liquidació definitiva de la Participació en Tributs de l'Estat 2020.
  • Publiquem document explicatiu per registrar aquesta dotació i la corresponent compensació dels reintegraments corresponents al 2023 de la liquidació negativa de la PIE 2020.



 • InformacióOferta formativa segon trimestre 2023
  • S'ha publicat l'oferta formativa del segon trimestre de 2023.
  • Per fer la recerca de les accions formatives ofertes pel nostre Servei, al cercador de cursos CercAForma s'haurà de fer la consulta, seleccionant:
  •         - Filtre Àmbit promotor de formació: Servei d'Assistència Econòmico-financera.
  • i Cercar.
  • Per fer la inscripció, una vegada al curs desitjat, teniu el botó de Preinscriure'm.
  • Al ser formació virtual, per poder realitzar aquests cursos és imprescindible disposar de càmera web i micròfon.



 • NOVETATS ACTUALITZACIÓ SICALWIN 25 DE GENER DE 2023
  • Avui 25 de gener el programa Sicalwin s’ha actualitzat a la nova versió 8.80.40. En aquesta actualització s’han produït canvis de format de dos fitxers que es generen des del programa. En concret:
  •         • S’ha adaptat el fitxer del Model 190 de declaració de retencions e ingressos a compte, rendiments del treball i activitats econòmiques d’acord amb les especificacions de l’Ordre HFT/1246/2022.
  •         • S’ha modificat el format del model PENLOC 2023, comunicació del pressupost de les entitats locals al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, d’acord amb les indicacions establertes al web de l’Oficina virtual de coordinació financera de les entitats locals.


 • PETICIÓ DE TANCAMENT EXERCICI 2022
  • Amb l’objectiu de reduir en la mesura del possible el temps d’espera en la gestió de les peticions de revisió de tancament, es tornen a establir els criteris per a l’acceptació d’una petició de tancament.
  • Les peticions de tancament de tots els tipus es registraran per ordre de recepció i s’atendran en funció de la data de registre. A la recepció de la petició, es realitzarà una revisió mínima per tal de verificar que l’entitat realment es troba en disposició de tancar (recordeu que teniu a la vostra disposició el següent document recordatori). La revisió mínima consistirà en la comprovació dels següents punts:
  •         - Conceptes no pressupostaris 9XXXX saldats (IVA comptabilitzat).
  •         - Factures gestionades a l’exercici 2022: monitor de factures telemàtiques buit i cap factura en estat inicial de registre (les factures s’han d’haver comptabilitzar com ADO o com OPA).
  •         - Provisió d’insolvències introduïda en el programa. Si no sabeu com introduir-la poseu-vos en contacte amb el nostre equip de suport prèviament a realitzar la petició de tancament.
  • Validats els punts anteriors, la petició de tancament serà acceptada, o en cas contrari se us n’informarà via correu electrònic.

  • El formulari de petició de tancament el trobareu al nostre portal web a l’apartat de Peticions – Formulari de petició de tancament.
  • El formulari preveu tres possibilitats de revisió:
  •         1) Liquidació i tancament
  •         2) Liquidació
  •         3) Tancament
  • Liquidació i tancament: correspon a la revisió completa, i inclou la revisió de tots els mòduls del programa (comptabilitat, projectes, ORGT, GPA, Passius...). Aquesta petició implica la gravació de l’assentament de tancament i de l’assentament d’obertura de l’exercici següent. Us recomanem aquesta opció.
  • Liquidació: amb aquesta revisió es dóna compliment als requeriments per a la liquidació del pressupost, per tant, només es realitzarà una revisió de l’execució pressupostària de l’exercici i de totes aquelles dades necessàries per al càlcul del romanent de tresoreria i resultat pressupostari. Aquesta revisió pot incloure, en aquelles entitats que ho hagin sol·licitat, la revisió de l’ORGT i la revisió del mòdul de projectes. Una vegada finalitzada la revisió de liquidació, si amb posterioritat l’entitat vol realitzar el tancament comptable de l’exercici haurà de tornar a realitzar la petició de tancament i escollir l’opció “Tancament”.
  • Tancament: Aquesta revisió només es podrà sol·licitar si abans l’entitat ha sol·licitat la revisió de Liquidació i aquesta s’ha completat. Amb la revisió de tancament es realitzaran totes les comprovacions i revisions necessàries per poder realitzar l’assentament de tancament i en concret es revisaran els mòduls de passius i gestió patrimonial.

  • Les peticions de revisió de tancament es gestionaran per estricte ordre d’arribada. Un tècnic del nostre equip es posarà en contacte amb la persona de contacte de l’entitat que s’ha indicat a la petició de tancament per comunicar les incidències o mancances que es detectin.


 • Revisions prèvies al tancament de l'exercici
  • Us recordem en el següent document les revisions, comprovacions i ajustos que cal que realitzeu en la vostra comptabilitat abans de sol·licitar el tancament l'exercici 2022. Per a qualsevol dubte o aclariment poseu-vos en contacte amb el nostre equip de Suport.



 • Tractament del reintegrament de la liquidació negativa PIE 2020
  • El 28/07/2021 el Ministeri d'Hisenda va publicar a l'Oficina virtual el "Resultado de la Liquidación definitiva de la participación de las entidades locales en tributos del Estado del año 2020.".
  • El tractament d'aquest reintegrament al 2022 serà similar a com es va tractar el reintegrament de la liquidació de la PIE 2019, amb la novetat de que addicionalment les entitats locals rebran un ingrés per a compensar l'import reintegrat en aquest exercici.
  • Adjuntem una nota indicant el tractament comptable d'aquest reintegrament, depenent de si és liquida o no al tancament de l'exercici 2022.




NOTIFICACIONS


 • Tractament de l'incorporació de romanents de subvencions atorgades
  • Tot seguit un adjuntem un manual que recorda quines operacions comptables de despeses provinents de subvencions es poden incorporar a l'exercici següent i com heu de procedir en cas que necessiteu comptabilitzar la modificació de crèdit d'incorporació de romanents ABANS de tancar l'exercici, si disposeu del programa de Gestió de Subvencions.
  • És imprescindible seguir les instruccions indicades al manual per tal que no hi hagin incidències entre Sicalwin i Gestió de Subvencions.